Xiao Qi Qian

Engineer

Xiao Qi Qian
Header-Image of Xiao Qi Qian - Shanghai Ohkawara Dryers

Please Log In

cancel

+86 21 53960077+86 21 53960405

Shanghai Ohkawara Dryers Co. Ltd.

Last updated: Jun 24, 2004

Personal

Professional Experience 15 Years / 2 MonthXiao Qi Qian has 15 years and 2 month professional experience in one position.

  • 2004/06 - today (15 Years / 2 Month)
    Engineer (Full-time employee)Xiao Qi Qian works for Shanghai Ohkawara Dryers Co. Ltd. as Engineer since June 2004.

    Shanghai Ohkawara Dryers Co. Ltd.

Other persons in the powder and bulk community